Säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Seinäjoen Voimistelijat SVO ry. 

Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki 

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla. 

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa 

1) järjestämällä voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutus- ja kilpailutilaisuuksia, 

2) hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja 

3) järjestämällä näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa, 

4) vaikuttamalla kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus, sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin 

5) hoitamalla tiedotus- ja suhdetoimintaa. 

4 § TOIMINNAN TUKEMINEN 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 

1) harjoittaa julkaisutoimintaa, 

2) välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita, 

3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, 

4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, 

5) järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, varainkeräyksiä ja arpajaisia, 

6) harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä. 

5 § YHDISTYKSEN JÄSENYYS LIITOSSA

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliittoon, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi. 

6 § YHDISTYKSEN JÄSENYYS 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla ja jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta. Yhdistyksellä on sekä toimivia että kannatusjäseniä. Kannattajajäsenet voivat olla joko ainais-, vuosi- tai lahjoittajajäseniä. Yhdistys voi kutsua varsinaisessa kokouksessa tekemällään päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Yhdistys voi antaa kunniajäsenen arvonimen ansioituneelle henkilölle. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Yhdistyksen jäsenet suorittavat kevätkokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat kansallisen sekä kansainvälisen lajiliittojen antidoping-säännöstöön. 

7 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN 

 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

8 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN 

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei täytä sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia tai toimii yhdistyksen tai liiton sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti. Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen lähettämällä valituskirjelmä yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään aikaisintaan maaliskuussa ja viimeisintään huhtikuussa. ja syyskokous pidetään aikaisintaan marraskuussa ja viimeisintään joulukuussa. Johtokunta kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ilmoittamalla siitä vähintään 8 päivää aikaisemmin yhdistyksen kotisivuilla, kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset. Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä, sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta vaatii. Kokouskutsutapa ja - aika on sama kuin vuosikokouksessa. Poikkeusoloissa yhdistyksen varsinainen kokous voidaan pitää myös etäyhteyksiä hyödyntäen tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla, kuitenkin siten että yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyslakia noudatetaan. 

10 § ASIOIDEN KÄSITTELY YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) Avataan kokous 

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

4) Esitetään yhdistyksen Kertomus kauden XX toiminnasta. 

5) Esitetään edellisen toimintavuoden tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös 

6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille 

7) Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

8) Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava 

9) Päätetään kokous Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) Avataan kokous 

 2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

4) Vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma talousarvioineen 

5) Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle 

6) Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja 

7) Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 

8) Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat 

9) Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava 

10) Päätetään kokous Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

11 § YHDISTYKSEN TOIMINNAN JOHTAMINEN 

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen lainmukaisena hallituksena kevätkokouksen valitsema johtokunta. Johtokunnan muodostavat kolmeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitut vähintään 6 ja enintään 10 varsinaista jäsentä, sekä 0-10 yleisvarajäsentä. Varajäsen kutsutaan hallitukseen, kun joku varsinaisista jäsenistä on estynyt. Varajäsenellä on läsnäolo-oikeus kaikissa hallituksen kokouksissa. Johtokunnan jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta voi tarvittaessa nimittää alaisuuteensa toimikuntia hoitamaan johtokunnan niille osoittamia tehtäviä. Johtokunnan tiimien vetäjät ja seuran toiminnanjohtaja (johtoryhmän puheenjohtaja) muodostavat johtoryhmän. Johtoryhmä on "työvaliokunta", jossa käydään tiimien operatiivisia asioita läpi ja tehdään päätösesityksiä johtokunnalle. Johtoryhmä raportoi toiminnanjohtajalle ja johtokunnalle. Johtokunnan jäsenen tai varajäsenen on toimitettava kirjallinen eroanomus johtokunnalle lähinnä seuraavaa kokousta ennen, mikäli eroaa johtokunnasta kesken kauden. Killan jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, ellei Killalla ole omaa edustajaa varsinaisessa johtokunnassa tai varajäsenenä. Johtokuntaan voidaan valita varsinaisia jäseniä ja varajäseniä myös kesken kauden, mikäli paikkoja on vapaana. 

12 § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi johtokunnan jäsentä niin vaatii. Johtokunnan tehtävänä on: edustaa yhdistystä johtaa yhdistyksen toimintaa hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella asiat niihin sekä täytäntöön panna kokousten päätökset pitää jäsenluetteloa hankkia ja kouluttaa ohjaajia tehdä toimintavuosittain yhdistyksen tilinpäätös ja kertomus kauden XX toiminnasta sekä budjetti ja toimintasuunnitelma laatia ja lähettää voimisteluliittoon vuositilastot päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet 

13 § YHDISTYKSEN NIMEN MERKITSEMINEN 

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut merkitsemään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan päättämän toisen henkilön kanssa, kaksi yhdessä. 

14 § YHDISTYKSEN TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tilit päätetään toimintavuosittain. Toimintavuosi=toimintakausi on 1.7.-30.6. Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen syyskokousta. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuslausuntonsa johtokunnalle viimeistään 2 viikkoa ennen syyskokousta. 

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. 

16 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat Suomen Voimisteluliitto ry:lle käytettäväksi tämän yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseen. 

17 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä. 

18 § POIKKEUSOLOT 

Mikäli Suomessa joudutaan valtioneuvoston ja eduskunnan päätöksellä turvautumaan poikkeuslainsäädäntöön ja näin turvaamaan kansalaisten henkeä ja terveyttä ja rajoittamaan kansalaisten perusoikeuksia mm. kokoontumisvapautta tällä voi olla vaikutusta yhdistystoimintaan. Yhdistyksen silloinen johtokunta tekee tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tarvittavat päätökset yhdistyksen toiminnan ja talouden varmistamiseksi poikkeusaikana ja sen jälkeen.

 

Sääntömuutos 21.5.2024