Säännöt

SEINÄJOEN VOIMISTELIJAT SVO RY:N SÄÄNNÖT1 §      YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA                        

Yhdistyksen nimi on    SEINÄJOEN VOIMISTELIJAT  SVO RY

Yhdistyksen kotipaikka on   Seinäjoki


2 §     YHDISTYKSEN TARKOITUS                

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla.3 §      TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

 1. järjestämällä voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutus- ja kilpailutilaisuuksia
 2. hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja
 3. järjestämällä näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa ehdotuksin ja kannanotoin
 4. vaikuttamalla kotipaikkakunnallaan liikunta- ja terveyskasvatussuunnitteluun sekä
 5. hoitamalla tiedotus- ja suhdetoimintaa.


4 §      TOIMINNAN TUKEMINEN

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 1) harjoittaa julkaisutoimintaa,

 2) välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja
     ja tarvikkeita,

 3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

 4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,

 5)  järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, varainkeräyksiä ja arpajaisia,

 6)  harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä.5 §    YHDISTYKSEN JÄSENYYS LIITOSSA              

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliittoon, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi.6 §     YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla ja jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta.

Yhdistyksellä on sekä toimivia että kannatusjäseniä. Kannattajajäsenet voivat olla joko ainais-, vuosi- tai lahjoittajajäseniä.

Yhdistys voi kutsua varsinaisessa kokouksessa tekemällään päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Yhdistys voi antaa kunniajäsenen arvonimen ansioituneelle henkilölle. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
Yhdistyksen jäsenet suorittavat kevätkokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut.
Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.7 §     YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.8 §      YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei täytä sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia tai toimii yhdistyksen tai liiton sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen lähettämällä valituskirjelmä yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.

 Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.9 §      YHDISTYKSEN KOKOUKSET        

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään aikaisintaan maaliskuussa ja viimeisintään huhtikuussa. ja syyskokous pidetään aikaisintaan marraskuussa ja viimeisintään joulukuussa.

Johtokunta kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ilmoittamalla siitä vähintään 8 päivää aikaisemmin yhdistyksen kotisivuilla, kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta vaatii. Kokouskutsutapa ja -aika on sama kuin vuosikokouksessa.10 §     ASIOIDEN KÄSITTELY YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus
 5. Esitetään edellisen toimintavuoden tilit ja tilintarkastajan niistä antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 7. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat
 8. Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
 9. Päätetään kokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa jaääntenlaskijaa
 4. Vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma talousarvioineen
 5. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
 6. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
 7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 8. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat
 9. Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
 10. Päätetään kokous

Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia.

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.11 §    YHDISTYKSEN TOIMINNAN JOHTAMINEN


Yhdistyksen toimintaa johtaa sen lainmukaisena hallituksena kevätkokouksen valitsema johtokunta. Johtokunnan muodostavat kolmeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitut vähintään 6 ja enintään 10 jäsentä. 

Johtokunnan jokaisella jäsenellä on nimetty henkilökohtainen varajäsen, jolla on läsnäoloja puheoikeus kokouksissa, mutta päätösvalta ainoastaan siinä tapauksessa, että varsinainen jäsen on estynyt. 

Johtokunnan jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan. Henkilökohtaisten varajäsenten toimikausi on samanmittainen kuin varsinaisen jäsenen, jonka edustajana varajäsen toimii.

 Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Johtokunta nimittää lisäksi taloudenhoitajan sekä voi tarvittaessa nimittää alaisuuteensa toimikuntia hoitamaan johtokunnan niille osoittamia tehtäviä. Johtokunnan jäsenen tai varajäsenen on toimitettava kirjallinen eroanomus johtokunnalle lähinnä seuraavaa kokousta ennen, mikäli eroaa johtokunnasta kesken kauden. Killan jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, ellei Killalla ole omaa edustajaa varsinaisessa johtokunnassa tai varajäsenenä.


12 §     JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi johtokunnan jäsentä niin vaatii.

Johtokunnan tehtävänä on:

 • edustaa yhdistystä
 • johtaa yhdistyksen toimintaa
 • hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella asiat niihin sekä täytäntöön panna kokousten päätökset
 • pitää jäsenluetteloa
 • hankkia ja kouluttaa ohjaajia
 • tehdä toimintavuosittain yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä budjetti ja toimintasuunnitelma
 • laatia ja lähettää liittoon Suomen Voimisteluliittoon vuositilastot
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä
 • sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.


13 §    YHDISTYKSEN NIMEN MERKITSEMINEN

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut merkitsemään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan päättämän toisen henkilön kanssa, kaksi yhdessä.14 §     YHDISTYKSEN TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilit päätetään toimintavuosittain. Toimintavuosi=toimintakausi on 1.7.-30.6. Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajalle viimeistään kolme viikko ennen syyskokousta. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuslausuntonsa johtokunnalle viimeistään 2 viikkoa ennen syyskokousta.15 §      SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava ¾ äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.16 §      YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa ¾ ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat Suomen Voimisteluliitto ry:lle käytettäväksi tämän yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseen.

                         

17 §      YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
 Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.


18 § POIKKEUSOLOT 

Mikäli Suomessa joudutaan valtioneuvoston ja eduskunnan päätöksellä turvautumaan poikkeuslainsäädäntöön ja näin turvaamaan kansalaisten henkeä ja terveyttä ja rajoittamaan kansalaisten perusoikeuksia mm. kokoontumisvapautta tällä voi olla vaikutusta yhdistystoimintaan. Yhdistyksen silloinen johtokunta tekee tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tarvittavat päätökset yhdistyksen toiminnan ja talouden varmistamiseksi poikkeusaikana ja sen jälkeen.

Sääntömuutos 1.9.2020